องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]64
2 รายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]58
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]61
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]55
5 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]61
6 มาตรการความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]69
7 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]62
8 ประเมินความเสี่ยงทุจริต อบตด.ดอนหว่าน [ 27 เม.ย. 2565 ]61
9 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 26 เม.ย. 2565 ]62
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ดอนหว่าน [ 26 เม.ย. 2565 ]67
11 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 เม.ย. 2565 ]69
12 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 1 ก.ค. 2564 ]163
13 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]163
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 แรก [ 15 ก.ค. 2563 ]256
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการต่อต้านก่ารทุจริตและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล [ 26 ธ.ค. 2562 ]274
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 23 พ.ย. 2561 ]458