องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน


ร.ต.ท.ธงชัย   สุวรรณหงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนันทวัฒน์   มะโนราช นางสำราญ  วิชัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายลังสิทธิ์  ปฏิทานโต
นายสุคนธ์   ดีจันทร์จ้อย
นางสาวอมรรัตน์  เทพภูเขียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นางสำราญ  วิชัด
ร.ต.ท.ธงชัย  สุวรรณหงส์
นายวิชัย  ทองโกย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายนิพนธ์  เดชบุรัมย์
นายนันทวัฒน์  มะโนราช
 นายยงยุทธ  น้อยมะลิวัลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9