องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน


 
 
นายบุญทัย  นนสีลาด นายพา  เกตุมาลา   
นายสราวุธ  พันชมพู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
   
นายปรีชา  นนสีลาด นายสกล  เดชบุรัมย์ นางรัตนจัย  คงแสนคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
   
 
 
 
   
นายวิชัย  เทียมเทศแก้ว นายสมชาย  ชาติแจ้ง นายยงยุทธ์  น้อยมะวิวัลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9