องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กองสวัสดิการสังคม


นายชาตรี  เทเวลา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
     
 
 
   นางผึ้งทิพย์  พร้อมสมุด  
  นักพัฒนาชุมชน
 
     
  พนักงานจ้าง  
     
   
   นางสาวเสาวลักษณ์  นามมนตรี  
  พนักงานบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์