องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายพิชัย  บุญดาราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)
 
นายชวลิต  ศรีสารคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 นายจารึก  จิตรสม  นางกอบกุล  อุทัยเรือง  นายกิตติพร  ทิพศรีราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

   
 
นายชวลิต ศรีสารคาม  นายชาตรี  เทเวลา น.ส.บุญเรือง วงษ์อนันท์
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม