องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายพิชัย  บุญดาราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)
 
นายชวลิต  ศรีสารคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 น.ส.ภัทร์นรินทร์  เอี่ยมเสือ  นางกอบกุล  อุทัยเรือง  นายกิตติพร  ทิพศรีราช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

     
-รอบันทึกข้อมูล-  นางสาวสุกัญญา  สุขชารี -รอบันทึกข้อมูล-
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม