องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กองการศึกษา

 
นายชวลิต ศรีสารคาม
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นางสาวธนิดา  อัฐนาค  
  นักวิชาการศึกษา  
นางยุพิน  พาโคกทม
 เจ้าพนักงานธุรการ

   
นางมณีวัลย์  เหมาะเป็นดี นางจินดา  บุญน้อย นางตันหยง  คงแสนคำ นางตันหยง  คงแสนคำ
 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
     
  พนักงานจ้าง  
     
     
นายเสถียร  ปะมาระเต นางชมพูนุช  ทองโกย
นางชลากร  ทิพย์สีราช
ผู้ช่วยสันทนาการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
นางสาวแก้วทิพย์  แก้วใส นายทรงฤทธิ์  อะโน นางสาวกาญจนานุช  คงแสนคำ
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)