องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

กองช่าง

 
นายกิตติพร  ทิพศรีราช
 ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

 
นางสาวสิรินทิพย์  จิรากุลภากร นายยุทธพร  รักษาโคตร
 เจ้าพนักงานธุรการ  นายช่างโยธา
     
   พนักงานจ้าง
 
     
     
นายเขตตะวัน  ชัชวาล
นางสาวปิยรัตน์ วงษ์เย็น นายจักรกฤษ  รักษาโคตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กองช่าง  คนงานทั่วไป