องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

สำนักงานปลัด

 
นายพิชัย  บุญดาราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
นายชวลิต  ศรีสารคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  นายจารึก  จิตรสม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 
 
นายนิติพล  พลแสน นายณรงค์  พิมพ์ศรีจันทร์   
นายนิรันดร์  เดชบุรัมย์
นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
     
น.ส.นิชาภัทร์  จันทจร น.ส.ภัทรวดี  อุทัยดา นางเรวดี  ปฏิทานาโต
บุคลากร นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
 
  พนักงานจ้าง
 
 
 
 
นางสาวศิริพร  พัฒเพ็ง นายอุดร  มะเต นายธงศักดิ์  มงคล
พนักงานบันทึกข้อมูล
(พนักงานจ้างตามภารกิจ จ 1)
 พนักงานขับรถประจำรถตู้ พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ จ 1)
     
นายพิบูลย์  นนสีลาด นางพรทิพย์  เดชศิริ
ภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
แม่บ้านทำความสะอาด
(สำนักงาน)