องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายทรงฤทธิ์  อะโน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
โทร.089-966-1489
 
 
 
นายอภิชาติ  คงแสนคำ

นางอมรา  เดชบุรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
โทร.097-414-5844

โทร.087-223-8193
 
 
 

นายรันต์ดร  คงเเสนคำ

 เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

โทร.081-285-1521