องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม

>
  ชื่อ + นายทรงฤทธิ์   อะโน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 089-966-1489
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th
   
  ชื่อ + นายพิชัย  บุญดาราช
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 091-054-9759
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th
   
  ชื่อ + นายชวลิต  ศรีสารคาม
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 083-604-7243
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th
   
  ชื่อ + นายจารึก  จิตรสม
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
  โทรศัพท์ + 062-858-7666
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th
   
  ชื่อ + นางกอบกุล  อุทัยเรือง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
  โทรศัพท์ + 0-4490-0071
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th
   
  ชื่อ + นายกิตติพร ทิพศรีราช
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
  โทรศัพท์ + 0-4490-0071
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th
   
  ชื่อ + นายชวลิต  ศรีสารคาม
  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4490-0071
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th
   
  ชื่อ + นายชาตรี  เทเวลา
  ตำแหน่ง +
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
  โทรศัพท์ + 088-562-7352
  อีเมล์ +
admin@donwan.go.th
  ชื่อ + นางสาวบุญเรือง  วงษ์อนันท์
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +
0-4490-0071
  อีเมล์ + admin@donwan.go.th