องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15